Thống kê
  • Online: 8
  • Truy cập: 275447

GIÁ BÁN CĂN HỘ TIMES CITY PARK HILL - TÒA PARK 6

GIÁ BÁN CĂN HỘ TIMES CITY PARK HILL - TÒA PARK 6 ( bao gồm VAT + BT)

Căn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12A 12B 15 16
DT (m2) 78.24 82.74 115 120.34 143 78.74 99.76 81.19 81.19 99.76 78.74 143 120.34 115 82.74 78.24
Hướng TB TB TB ĐB-TB ĐN-ĐB ĐN ĐN ĐN ĐN ĐN ĐN TN-ĐN TN-TB TB TB TB
PN 2 2 3 3 4 2 3 2 2 3 2 4 3 3 2 2
3      2,607      2,757      3,934      4,958      6,000      3,020      3,918      3,084      3,084      3,918      2,991      5,973      5,232      3,974      2,784      2,607
4      2,607      2,757      3,934      4,958      6,000      3,020      3,918      3,084      3,084      3,918      2,991      5,973      5,232      3,974      2,784      2,607
5      2,659      2,812 4.011 5.041      6,100      3,075      3,987      3,140      3,140      3,987      3,045      6,071      5,314      4,052      2,840      2,659
7      2,659      2,812      4,011      5,041      6,100      3,075      3,987      3,140      3,140      3,987      3,045      6,071      5,314      4,052      2,840      2,659
10 2.747 2.905 4.140 5.177 6.267 3.166 4.102 3.232 3.232 4.102 3.135 6.233 5.451 4.182 2.934 2.747
12      2,747      2,905      4,140      5,177      6,267      3,166      4,102      3,232      3,232      4,102      3,135      6,233      5,451      4,182      2,934      2,747
12A 2.589 2.738 3.908 4.931 5.966 3.002 3.895 3.065 3.065 3.895 2.973 5.941 5.205 3.948 2.766 2.589
12B      2,589      2,738      3,908      4,931      5,966      3,002      3,895      3,065      3,065      3,895      2,973      5,941      5,205      3,948      2,766      2,589
15 2.747 2.905 4,140 5.177 6.267 3.166 4.102 3.232 3.232 4.102 3.135 6.233 5.451 4.182 2.934 2.747
18      2,747      2,905      4,140      5,177      6,267      3,166      4,102      3,232      3,232              4,182      2,934      2,747
19 2,702 2,858 4,075 5,108 6,183 3,119 4,044 3,185 3,185 4,044 3,089 6,151 5,382 4,116 2,886 2,702
20 2.702 2.858 4.075 5.108 6.183 3.119 4.044 3.185 3.185 4.044 3.089 6.151 5.382 4.116 2.886 2.702
22 2.667 2.82 4.023 5.053 6.116 3.083 3.998 3.148 3.148 3.998 3.053 6.086 5.327 4.064 2.849 2.667
24      2,624      2,775      3,960      4,986      6,033      3,038      3,941      3,102      3,102      3,941      3,009      6,006      5,259      4,000      2,803      2,624
29 2.527 2.672 3.817 4.834 5.848 2.938 3.814 2.999 2.999 3.814 2.909 5.826 5.108 3.855 2.699 2.527
30      2,449      2,590      3,702      4,712      5,698      2,857      3,711      2,917      2,917      3,711      2,829      5,681      4,986      3,739      2,616      2,449
31 2.448 2.589 3.701 4.711 5.697 2.856 3.711 2.916 2.916 3.711 2.828 5.68 4.985 3.738 2.615 2.448
32 2,448 2,589 3,701 4,711 5,698 2,856 3,711 2,916 2,916 3,711 2,828 5,680 4,985 3,739 2,615 2,448
8 2.746 2.904 4.139 5.176 6.266 3.165 4.101 3.231 3.231 4.101 3.134 6.232 5.450 4.181 2.933 2.746
17 2.667 2.820 4.023 5.053 6.116 3.083 3.998 3.148 3.148 3.998 3.053 6.086 5.327 4.064 2.849 2.667
33 2.430 2.570 3.675 4.684 5.664 2.838 3.687 2.897 2.897 3.687 2.810   4.957 3.712 2.596 2.430

 

Sản phẩm khác
chungcutimescitytoat9
toaT9chungcutimescity